Kathmandu Press
बजेटमा बढेन प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबजेटअनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ।
काठमाडौं प्रेस
काठमाडौं प्रेस