Kathmandu Press

फाराम अनलाइनमा, मान्छे लाइनमा

---
https://www.youtube.com/watch?v=MmXBONbQtrY